ADMIN

71304
 

ดร.ทนงศิลป์  จันทะแจ้ง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิชาเอก  การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ  084-6005009, 081-1830874

E-mail : tot9939@hotmail.com tot9939@hotmail.com

www.thanongsin.org

ทีอยู่ 119/17 หมู่ที่ 5   หมู่บ้าน PK ธานี 4 ตำบลหมูม่น  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี