หลักสูตรและการสอน

e-Portfolio นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 1/2563

นายประเสริฐ ศรีมาศ

นายภิรมย์ ศรีผาย
นายจักรกฤษณ์ วงค์เบาะ
นายสราวุฒิ อาร้อน
นายกรวิทย์ ตาลน้อย
นายวันเฉลิม ธรสาร
นางสาวนันทิยา กาจุ๊ด
นางสาวปวีณา ซอนอินทร์
นางสาวสุภาวดี คำมุกชิก
นางสาวอรอนงค์ พงศ์หิรัญ
นางสาวณัฐชา เวียงบ่อแก
นางสาวมะลิวัลย์ สุโพธิ์
นางสาวสุภัคษร ลาปู้
นางสาวนวลหง ต้นปรึกษา
นายชัชวาล สุขเสนา
นางสาวสมฤทัย หาญนาคง
นางสาวบุหลัน ดงเย็น
นางสาวชลธิชา เสนาจอหอ
นายเอกราช มีธรรม
นายสุทธินันท์ กรีฑา
นางสาวเบญจวรรณ กองจันทร์ดี
นางสาวอัมพร จันทะไทย
นางสาวกรรณิการ์ ศรีรักษา
นายวุฒิชัย ฮดมาลี
นายณัฐพล วิชาเครื่อง
นางสาวประภาพรรณ แสนหาญ
นางสาวพัชอร กันพิพิธ
นางสาวหนึ่งฤดี เชื้อบุญมี
นายไคลด์ ตั้งสุวรรณดำรง
นายเกรียงไกร บุตดา
นายฉัตรชัย ทาสีดำ
นางสาวสุภาดา นากลางดอน
นางสาวนิภาภรณ์ นามวงค์ษา
นางสาวเยาวลักษณ์ สุดสนธิ์
นางสาวสุวนัน ชีพสุวรรณ
นางสาวสุทธิดา ทองแสน
นางสาวบุษกร เคี้ยมก้อม
นางสาวสุธัญญา พืชผักหวาน
นายวิทยา โยธาคุณ
นายนำโชค อินทะนู
นายล้ำเลิศ ดีพรม
นายณัฐพงษ์ สอนคำดี
นายวุฒินันท์ จินดาศรี
นายวีระพงษ์ อุทาโพธิ์
นางสาววามรินทร์ อรรถเสนา
นางสาวณัฎฐธิณีย์ มาลาศรี
นางสาวนาฎนภา จินดาศรี
นางสาวสรัญญา บุตรเต
นางมัณฑนา บุญประคม
นางสาวบุหงา อินเพชร
นางสาวฐิติพร บุญงาม
นางสาวจันทวดี พิมพ์ศรี
นายปวริศา ปราสาสิน
นางสาวพัชรา สิมหาบุตร
นางสาวอิสราภรณ์ เลื่อนแก้ว
นายปฎิภาณ หอมเหลือ
นางสาวกิตญาภรณ์ จุระ
นางสาวภูษนิศา หมื่นสา
นางสาวพรสุดา เลพล
นางสาวภาวิณี ศรีทะชิต
นางสาวทิพธัญญา บุญมาพล
นางสาวสุทธิดา บุญกว้าง
นางสาวมินตรา รุทรกาญจน์
นางสาวชินภากาญจน์ นิลเกตุ
นางสาววัชราภรณ์ โสภาเลิศ
นายศักดิ์ดา เสนสาย
นางสาวพรชุดา ฤทธิ์ศรี

นายปวริศ  โต๊ะดอนทอง