สาขาการบริหารการศึกษา

นายสาคร  อาร้อน

นายจักรพงษ์  ทองสว่าง

นายณัฐพงษ์  นนท์ไพรวัลย์ 

นายชัยวัฒน์ วสุวัตร์

นายคงคา  เหลาวงค์ศรี 

นางสาวน้ำทิพย์ นาที

นางสาวนิลาวรรณ  คุณนา

นางนงเยาว์  สิงหทองกูล

นางสาวสุภาพร  ซ้องวารินทร์

นายอนุชิต  อนุศรี

นางสาวอริศรา ศรีขัดเค้า

นางสาวพิชญาภา ตอนสุข

นางดารา วิมลอักษร
นายธนรัฐ  บุตตะแสง

นางสาวมาลิณี  คำมะมูล

นางสาวธมลพรรณ  คำตีบ

นางสาวรสริน  ภาดี

นางสาวมัณฑิรา  วงษาเวียง

นายบรรณรต  สกุณา

นายนิพนธ์  ศรีอุดม

นางรัศมี ศรีแพงมล

นายพันธ์ุ  ศรีแพงมล

นางสาววชิรญาน์  ผาจวง

นางสาวจันทิรา  แวงวงษ์

นางสาวกชพร  ชลธาร

นางสาวเนตรชนก  ศรีเทียวไทย

นางสาวพิชญาภา  ตอนสุข

สิบตำรวจตรี วีรชาติ  ศรีธาตุ

นายปุญชรัสมิ์  ยางนอก

นางสาวนิสรา  ดาหาร

นายธีรโชติ  พันธุ์เดช

นางสาวฐิติกฤตา  ภิภัทราพัชร

นางวีรียา  มาตะรักษ์

 นายวรวุฒิ  ไชยพรมมา

นางปริศนา  สุุวิชัย

นายคณวัชร์  ประทุมชัย

นางสาวณิชากร  แมนบุตร

นางชลนา  มณีชม

นายวัชระ  ลีแวง

นายชมภู  มูลวงศ์

นางคณิตตา  ปัญนาวี

นายชาญชัย  อุตชุมพิสัย

นางสุวรรณา  วงษา

นายปัญญา  ภักดีราช

นายชาตรี  บารมีมหาศาล

นางสาวปัณฑิตา  นาคสร้อย

นางบุษกร  ประวะโข

นายลิขิต  จันดา

นายสุทัศน์  ใจขาน

นายเสริมศักย์  นวลทิพย์

นายเกรียงไกร  ปั้นจอม

นายทยากร  จันทะบุตร

นางจงกิต  บุตรเต

นายอรรฆพร  ทองจีน