นักศึกษาปฐมวัย

e-Portfolio นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3/2563

ดร.ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง

นางสาวศุภาภรณ์  สิทธิไช

นายนันทวัฒน์  พรมวัฒนะ

นางสาวเฟื่องฟู ชูจันดา

นางสาวอรอนงค์ ศรีมูลผา

นางสาวพัชรินทร์  ใสภาค

นางสาวจิรภิญญา  สระมูล

นางสาวรุ่งทิวา  วันชูพริ้ง

นางสาวพรพันธ์  เวียงสมุทร์

นางสาวฐิตาพร  แข็งแรง

นายพชรณัฏฐ  ฝุ่นทอง

นางสาวกฤษณา  ธรรมโหร

นางสาวเพ็ญพิชญา  อารีรบ

นางสาวศิริยา  บุดดาพงษ์

นางสาวสิริกานต์  ตูมโคตร

นางมณีรัตน์  ศรีระพันธ์

นางสาวกันตสิริ  แพงสุข

นายจารุวัชร์  ศรีสุชาติ

นางสาวอรวรรณ  ชินยศ

นางสาวรัชฎาภรณ์  ขาวกา

e-Portfolio นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4/2563

นางสาวปิยภัทร พลวิเศษ
นางสาวปรางทิพย์ จงเห็นกาง
นางสาวปภัสรา บุญราชา
นางสาวจรูญวรรณ พร้อมใจ
นางสาวสุภัสสร ชูรัตน์
นางสาวลลิตา นรสาร
นางสาวแพรวพราว รู้บุญ
นางสาวศิริลักษณ์ แสนโยธะกะ
นางสาวสุพัตรา ชนะสะแบง
นางสาวมิ่งกมล รินทะรักษ์
นางสาวพรรณรินทร์ ชาบรรทม
นางสาวปนัดดา ดีเลิศ
นางสาวนันดา นารี
นางสาวซากีนา มะแซ
นางสาวภัชชิรา เรืองเดช
นางศิริพร จันทกลิ่น
นางสาวนันท์ธีรา อินทรดี
นางสาวศิรินงค์ ชุมแวงวาปี