อธิการบดี นำคณาจารย์ ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปฯ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลงานนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย

คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปี 2563

การนำเสนองาน “วิชากฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร” สาขาการบริหารการศึกษา

การเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน

ไหว้ครู รับน้อง PCBC’63

กิจกรรมไหว้ครู รับน้อง’ 63 ศูนย์อุดรธานี

ถ้าพรุ่งนี้ GEN Y ครองโลก – SENIOR VS JUNIOR

Introducing Amazon Go and the world’s most advanced shopping technology

Entering The Store

คุณครูน่ารัก

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้

วิจัย ? มันดีมาก อยากให้คุณครูทุกท่านดูให้จบ ครับ

มาพัฒนาทักษะการพูดกัน

ปัญหาการศึกษาของไทยอยู่ที่ไหน

แนะนำ สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4